สารบัญ
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา
  บุคลากรระดับประถมศึกษา
  ตารางเรียนตารางสอน
  โรงเรียนแห่งความสุข
  ห้องเรียนแสนสุข
  กองลูกเสือสำรองและสามัญ
  กองยุวกาชาดระดับ 1-2
  ผลงานทางวิชาการ
  ผลงานนักเรียน
  ลการเรียน
เข้าเว็บไซต์เทศบาลบูรพาพิทยาคาร

 

 

ผลงานวิจัยในชั้นเรียนของคณะครูระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร

ู้ผลิต                              นางวิมลพรรณ  ตะบุตร
ตำแหน่ง                         ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง     "รายงานผลการจัดการเรียนรู้เรื่องชุมชนของเรากลุ่มสาระการเรียนรู้
                                          สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  บทเรียน
                                           การ์ตูนประกอบกิจกรรมกลุ่มร่วมมือแบบ STAD "

ปีที่ผลิต                            2551  

ู้ผลิต                              นางสาวพิสมัย  พาเทพ
ตำแหน่ง                         ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
วิจัยในชั้นเรียนเรื่อง    "การใช้แบบฝึกเพื่อพัฒนาการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
                                          ปีที่ โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร  จังหวัดมหาสารคาม"
ปีที่ผลิต                            2547  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เลขที่ 42 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ดูแลระบบ :: นายเชาวะลิตร สีแนน ::
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 
chaosarakham@gmail.com